Jäsenhakemuslomake

Varsinaisten jäsenten jäsenhakulomakkeen pääset täyttämään täältä

Kannatusjäsenyyttä voitte hakea olemalla suoraan yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan Erkki Miinalaan sähköpostitse: eki.miinala@gmail.com.

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Maalipalloyhdistys ry. Sen kotipaikka on Espoo ja toiminta-alue koko maa.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maalipallon harrastustoimintaa Suomessa sekä edistää maalipalloharrastuksen leviämistä. Yhdistys edistää yksittäisten pelaajien tai joukkueiden mahdollisuuksia osallistua maalipallon kansalliseen sarjatoimintaan sekä kansainväliseen harrastustoimintaan.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää vapaamuotoisia ohjattuja harjoitustapahtumia ja harjoitusturnauksia maalipallosta kiinnostuneille;
2) tukee taloudellisesti rekisteröityjen yhdistysten maalipallojoukkueita sekä jakaa stipendejä yksittäisille lahjakkaille pelaajille;
3) hankkii tarvittavia välineitä;
4) järjestää seminaareja ja opetus- ja keskustelutilaisuuksia
5) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa; 6) toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
3 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.
4 § Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia tai kannatusjäseniä.Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän on haettava jäsenyyttä kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella hallitukselta.Kannatusjäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.
5 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä. Kannatusjäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
6 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
7 § Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:
1) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin maksamiaan jäsenmaksuja.Eronnut tai erotettu jäsen voi halutessaan hakea uudelleen yhdistyksen jäsenyyttä sääntöjen määräämällä tavalla.
8 § Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltä vuotuista jäsenmaksua ja kannatusjäseniltä kannatusjäsenmaksua.Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan.
9 § Yhdistyksen tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
10 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kahdesta neljään muuta jäsentä.Hallitus valitaan vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yli puolet sen jäsenistä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä nimeltä mainittua asiaa varten pyytäessä.
11 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:
1) edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset;
2) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä;
3) pitää luetteloa jäsenistä;
4) valita jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtaja;
5) valita tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla;
6) hoitaa yhdistyksen taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan;
7) päättää tilit toimintavuoden päätyttyä ja valmistaa kertomus edellisen kauden toiminnasta sekä jättää tilit viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne hallitukselle lausunnon kera viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä vuosikokousta;
8) valmistella kaikki yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat;
9) ottaa ja erottaa tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä päättää näitä koskevista työsuhdeasioista;
10) huolehtia, että yhdistyksen tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
11) muutenkin huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän tehtävään määräämät toimihenkilöt kukin yksin.
13 § Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana.Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle kirjallisella tai sähköpostin välityksellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä henkilökohtaisella kokouskutsulla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kokouspäivää mukaan lukematta.Jäsenen on saadakseen jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle, jonka on tuotava asia vuosikokoukselle lausuntonsa kera. Vuosikokoukselle tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ensimmäiseen päivään edeltävää joulukuuta mennessä.
14 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta,
2) esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajan lausunto,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilit antavat aihetta,
4) päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus alkaneelle toimintavuodelle,
5) päätetään hallituksen jäsenmäärästä alkaneen toimintavuoden aikana,
6) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja korvauksista alkaneelle toimintavuodelle,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle,
8) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuosikokousten väliseksi ajaksi,
9) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja alkaneelle toimintavuodelle sekä
10) käsitellään muut asiat, jotka hallitus on tuonut kokouksen käsiteltäviksi tai jäsen on sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittänyt.
15 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, kun hallitus niin päättää.Hallituksen on aina viivyttelemättä kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii saadakseen käsitellyksi erityisesti nimeämänsä asian.
16 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittu.Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.
17 § Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa.Purkamispäätöksen katsotaan syntyneen ainoastaan siinä tapauksessa, että asiaa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan tavalla, josta purkamispäätöksen tekevä yhdistyksen kokous määrää.
18 § Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.